Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 24348 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 21880 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 20531 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 19541 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 17994 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13292 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 11524 0.03 %
Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie 10780 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 19262 0.06 %
Helena Pavliková 12855 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 6193 0.02 %
Martin Cibuľka 4587 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Jana Hnatová 3580 0.01 %
Silvia Čuláková 3480 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 227267 0.66 %
Životné prostredie 96386 0.28 %
Stavby 29615 0.09 %
Vodné hospodárstvo 15141 0.04 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Poľnohospodárstvo 992 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 847 0 %
Doprava 773 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44264 0.13 %
ochrana prírody 37497 0.11 %
stavebný odpad 21631 0.06 %
životné prostredie 20301 0.06 %
nebezpečný odpad 19938 0.06 %
projekt 14970 0.04 %
odpad 14842 0.04 %
voda 13955 0.04 %
ochrana vôd 13584 0.04 %
ochrana životného prostredia 9237 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 8871 0.03 %
Stará Ľubovňa 8510 0.02 %
Trnavský kraj 3695 0.01 %
Banská Bystrica 3605 0.01 %
Lučenec 3486 0.01 %
Rimavská Sobota 3448 0.01 %
Nitra 3435 0.01 %
Veľký Krtíš 3343 0.01 %
Trnava 3100 0.01 %
Banská Štiavnica 3015 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 304699 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 16203 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 15735 0.05 %
ochrana obchodného tajomstva 8798 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2770 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1189 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 849 0 %
miesto výskytu chránených druhov 178 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 298420 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 37860 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7513 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3748 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.28 %
Odpady 95319 0.28 %
Iné 53569 0.16 %
Voda 53168 0.15 %
Ovzdušie 22419 0.07 %
Krajina 11876 0.03 %
Biodiverzita 9327 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 5624 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4185 0.01 %
Rastlinstvo 3862 0.01 %