Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 24348 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 21563 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 19976 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 19166 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 17982 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13292 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 11335 0.03 %
Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie 10672 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 18974 0.06 %
Helena Pavliková 12418 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 6085 0.02 %
Martin Cibuľka 4587 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Jana Hnatová 3514 0.01 %
Silvia Čuláková 3480 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 226262 0.66 %
Životné prostredie 95586 0.28 %
Stavby 29529 0.09 %
Vodné hospodárstvo 14904 0.04 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Poľnohospodárstvo 992 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 846 0 %
Doprava 767 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44261 0.13 %
ochrana prírody 37247 0.11 %
stavebný odpad 21469 0.06 %
životné prostredie 20147 0.06 %
nebezpečný odpad 19526 0.06 %
projekt 14970 0.04 %
odpad 14619 0.04 %
voda 13936 0.04 %
ochrana vôd 13363 0.04 %
ochrana životného prostredia 9224 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 8744 0.03 %
Stará Ľubovňa 8315 0.02 %
Trnavský kraj 3649 0.01 %
Banská Bystrica 3604 0.01 %
Lučenec 3486 0.01 %
Rimavská Sobota 3437 0.01 %
Nitra 3435 0.01 %
Veľký Krtíš 3341 0.01 %
Trnava 3092 0.01 %
Banská Štiavnica 3010 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 303082 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 16084 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 15614 0.05 %
ochrana obchodného tajomstva 8784 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2757 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1176 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 841 0 %
miesto výskytu chránených druhov 173 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 296801 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 37663 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7468 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3740 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.28 %
Odpady 94563 0.28 %
Iné 52825 0.15 %
Voda 52814 0.15 %
Ovzdušie 22390 0.07 %
Krajina 11814 0.03 %
Biodiverzita 9327 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 5556 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4110 0.01 %
Rastlinstvo 3846 0.01 %