Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 23835 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 20085 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 19406 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 18393 0.05 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 17864 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13270 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.04 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 10760 0.03 %
Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie 10279 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 17711 0.05 %
Helena Pavliková 11981 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 5490 0.02 %
Martin Cibuľka 4315 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Jana Hnatová 3499 0.01 %
Silvia Čuláková 3247 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 223854 0.67 %
Životné prostredie 91001 0.27 %
Stavby 28857 0.09 %
Vodné hospodárstvo 14001 0.04 %
Krajinná ekológia 2621 0.01 %
Hydrológia 2052 0.01 %
Poľnohospodárstvo 991 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 844 0 %
Doprava 767 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44191 0.13 %
ochrana prírody 36362 0.11 %
stavebný odpad 20979 0.06 %
životné prostredie 19302 0.06 %
nebezpečný odpad 18857 0.06 %
projekt 14963 0.04 %
voda 13887 0.04 %
odpad 13844 0.04 %
ochrana vôd 12906 0.04 %
stavebné povolenie 9136 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 8144 0.02 %
Stará Ľubovňa 8086 0.02 %
Banská Bystrica 3604 0.01 %
Lučenec 3486 0.01 %
Rimavská Sobota 3372 0.01 %
Nitra 3330 0.01 %
Veľký Krtíš 3316 0.01 %
Trnavský kraj 3165 0.01 %
Trnava 3088 0.01 %
Banská Štiavnica 2966 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 297116 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 15784 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 14633 0.04 %
ochrana obchodného tajomstva 8635 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2586 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1045 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 718 0 %
miesto výskytu chránených druhov 162 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 290535 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 36535 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7216 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3668 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.29 %
Odpady 91713 0.27 %
Voda 51610 0.15 %
Iné 49917 0.15 %
Ovzdušie 22082 0.07 %
Krajina 11361 0.03 %
Biodiverzita 9272 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 5304 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 3952 0.01 %
Rastlinstvo 3844 0.01 %