Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 24758 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 22892 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 20854 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 20325 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 18080 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13292 0.04 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 12186 0.03 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %
Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie 11277 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 20159 0.06 %
Helena Pavliková 13021 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 6690 0.02 %
Martin Cibuľka 4587 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Jana Hnatová 3710 0.01 %
Silvia Čuláková 3710 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 229243 0.66 %
Životné prostredie 99576 0.29 %
Stavby 30362 0.09 %
Vodné hospodárstvo 16048 0.05 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Poľnohospodárstvo 992 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 867 0 %
Doprava 791 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44384 0.13 %
ochrana prírody 38200 0.11 %
stavebný odpad 22122 0.06 %
životné prostredie 20669 0.06 %
nebezpečný odpad 20114 0.06 %
odpad 15206 0.04 %
projekt 14970 0.04 %
ochrana vôd 14157 0.04 %
voda 14040 0.04 %
ochrana životného prostredia 9330 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 9243 0.03 %
Stará Ľubovňa 8575 0.02 %
Trnavský kraj 3697 0.01 %
Banská Bystrica 3609 0.01 %
Nitra 3555 0.01 %
Rimavská Sobota 3497 0.01 %
Lučenec 3487 0.01 %
Veľký Krtíš 3366 0.01 %
Trnava 3100 0.01 %
Banská Štiavnica 3043 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 308965 0.88 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 16554 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 16312 0.05 %
ochrana obchodného tajomstva 8902 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2868 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1287 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 936 0 %
miesto výskytu chránených druhov 191 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 302842 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 38930 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7660 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3761 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
Odpady 97148 0.28 %
root_thematic_section 96746 0.28 %
Iné 55622 0.16 %
Voda 54105 0.15 %
Ovzdušie 22681 0.06 %
Krajina 12197 0.03 %
Biodiverzita 9327 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 6193 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4295 0.01 %
Rastlinstvo 3927 0.01 %