Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 25001 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 24410 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 21979 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 21087 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 18184 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13392 0.04 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 12529 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %
Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie 11478 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 21504 0.06 %
Helena Pavliková 13201 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 6864 0.02 %
Martin Cibuľka 4614 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Silvia Čuláková 3750 0.01 %
Jana Hnatová 3721 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 231724 0.65 %
Životné prostredie 103424 0.29 %
Stavby 30833 0.09 %
Vodné hospodárstvo 16679 0.05 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Poľnohospodárstvo 1015 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 880 0 %
Doprava 798 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44678 0.13 %
ochrana prírody 39339 0.11 %
stavebný odpad 22430 0.06 %
životné prostredie 21345 0.06 %
nebezpečný odpad 20364 0.06 %
odpad 15747 0.04 %
projekt 14970 0.04 %
ochrana vôd 14750 0.04 %
voda 14131 0.04 %
ochrana životného prostredia 9471 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 9841 0.03 %
Stará Ľubovňa 8668 0.02 %
Trnavský kraj 3701 0.01 %
Nitra 3613 0.01 %
Banská Bystrica 3609 0.01 %
Rimavská Sobota 3573 0.01 %
Lučenec 3487 0.01 %
Veľký Krtíš 3462 0.01 %
Trnava 3116 0.01 %
Banská Štiavnica 3070 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 314528 0.88 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 17032 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 16644 0.05 %
ochrana obchodného tajomstva 9042 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2990 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2344 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1409 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 1048 0 %
miesto výskytu chránených druhov 201 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 308413 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 40078 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7662 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3793 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
Odpady 98960 0.28 %
root_thematic_section 96746 0.27 %
Iné 59121 0.17 %
Voda 55005 0.15 %
Ovzdušie 23087 0.06 %
Krajina 12368 0.03 %
Biodiverzita 9327 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 6434 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4596 0.01 %
Rastlinstvo 3954 0.01 %