Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 25001 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 24542 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 21979 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 21087 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 18274 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13392 0.04 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 12869 0.04 %
Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie 11834 0.03 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 21504 0.06 %
Helena Pavliková 13201 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 6865 0.02 %
Martin Cibuľka 4969 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Silvia Čuláková 3750 0.01 %
Jana Hnatová 3721 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 232033 0.65 %
Životné prostredie 104763 0.29 %
Stavby 31305 0.09 %
Vodné hospodárstvo 17063 0.05 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Energetika 1020 0 %
Poľnohospodárstvo 1015 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 880 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44678 0.13 %
ochrana prírody 39366 0.11 %
stavebný odpad 22517 0.06 %
životné prostredie 21675 0.06 %
nebezpečný odpad 20370 0.06 %
odpad 15870 0.04 %
ochrana vôd 14988 0.04 %
projekt 14970 0.04 %
voda 14131 0.04 %
ochrana životného prostredia 9569 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 9877 0.03 %
Stará Ľubovňa 8670 0.02 %
Trnavský kraj 3703 0.01 %
Rimavská Sobota 3632 0.01 %
Nitra 3613 0.01 %
Banská Bystrica 3609 0.01 %
Veľký Krtíš 3503 0.01 %
Lučenec 3487 0.01 %
Trnava 3116 0.01 %
Banská Štiavnica 3105 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 315500 0.88 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 17204 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 17077 0.05 %
ochrana obchodného tajomstva 9129 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 3072 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2344 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1491 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 1126 0 %
miesto výskytu chránených druhov 205 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 309615 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 40417 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7662 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3809 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
Odpady 99430 0.28 %
root_thematic_section 96746 0.27 %
Iné 59523 0.17 %
Voda 55478 0.16 %
Ovzdušie 23254 0.07 %
Krajina 12548 0.04 %
Biodiverzita 9327 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 6752 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4719 0.01 %
Rastlinstvo 3986 0.01 %