Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 22829 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 18194 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 17748 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 16379 0.05 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 16378 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13270 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11780 0.04 %
Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie 10279 0.03 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 10257 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 15979 0.05 %
Helena Pavliková 9893 0.03 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 4978 0.02 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Martin Cibuľka 3991 0.01 %
Silvia Čuláková 3226 0.01 %
Jana Hnatová 2928 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 217882 0.68 %
Životné prostredie 84394 0.26 %
Stavby 28371 0.09 %
Vodné hospodárstvo 12998 0.04 %
Krajinná ekológia 2621 0.01 %
Hydrológia 2052 0.01 %
Poľnohospodárstvo 990 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 844 0 %
Doprava 767 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44156 0.14 %
ochrana prírody 35108 0.11 %
stavebný odpad 19815 0.06 %
životné prostredie 17045 0.05 %
nebezpečný odpad 16632 0.05 %
projekt 14962 0.05 %
voda 13780 0.04 %
odpad 12761 0.04 %
ochrana vôd 12419 0.04 %
stavebné povolenie 9134 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 7425 0.02 %
Stará Ľubovňa 7035 0.02 %
Banská Bystrica 3593 0.01 %
Lučenec 3483 0.01 %
Rimavská Sobota 3261 0.01 %
Veľký Krtíš 3255 0.01 %
Nitra 3095 0.01 %
Trnava 3083 0.01 %
Banská Štiavnica 2922 0.01 %
Trnavský kraj 2788 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 285801 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 15443 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 13596 0.04 %
ochrana obchodného tajomstva 8614 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2573 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1040 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 713 0 %
miesto výskytu chránených druhov 157 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 280417 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 33975 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7215 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3482 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.3 %
Odpady 85398 0.27 %
Voda 50318 0.16 %
Iné 45028 0.14 %
Ovzdušie 21791 0.07 %
Krajina 11006 0.03 %
Biodiverzita 9031 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 4994 0.02 %
Rastlinstvo 3799 0.01 %
Znečistenie ovzdušia 3724 0.01 %