Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 24348 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 22167 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 20647 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 19929 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 18004 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13292 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 11665 0.03 %
Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie 10972 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 19522 0.06 %
Helena Pavliková 12925 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 6385 0.02 %
Martin Cibuľka 4587 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Jana Hnatová 3620 0.01 %
Silvia Čuláková 3480 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 227868 0.66 %
Životné prostredie 97329 0.28 %
Stavby 29839 0.09 %
Vodné hospodárstvo 15410 0.04 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Poľnohospodárstvo 992 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 855 0 %
Doprava 783 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44284 0.13 %
ochrana prírody 37817 0.11 %
stavebný odpad 21752 0.06 %
životné prostredie 20490 0.06 %
nebezpečný odpad 20027 0.06 %
odpad 14974 0.04 %
projekt 14970 0.04 %
voda 13979 0.04 %
ochrana vôd 13730 0.04 %
ochrana životného prostredia 9248 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 8967 0.03 %
Stará Ľubovňa 8542 0.02 %
Trnavský kraj 3695 0.01 %
Banská Bystrica 3606 0.01 %
Lučenec 3486 0.01 %
Rimavská Sobota 3462 0.01 %
Nitra 3435 0.01 %
Veľký Krtíš 3354 0.01 %
Trnava 3100 0.01 %
Banská Štiavnica 3017 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 305970 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 16318 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 15961 0.05 %
ochrana obchodného tajomstva 8824 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2792 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1211 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 865 0 %
miesto výskytu chránených druhov 186 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 299753 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 38242 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7513 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3749 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.28 %
Odpady 95876 0.28 %
Iné 54316 0.16 %
Voda 53441 0.15 %
Ovzdušie 22488 0.07 %
Krajina 11925 0.03 %
Biodiverzita 9327 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 5768 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4203 0.01 %
Rastlinstvo 3894 0.01 %