Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 25001 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 23392 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 20881 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 20356 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 18117 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13292 0.04 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 12348 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %
Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie 11323 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 20616 0.06 %
Helena Pavliková 13021 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 6736 0.02 %
Martin Cibuľka 4587 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Silvia Čuláková 3750 0.01 %
Jana Hnatová 3710 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 229683 0.65 %
Životné prostredie 100931 0.29 %
Stavby 30510 0.09 %
Vodné hospodárstvo 16199 0.05 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Poľnohospodárstvo 992 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 874 0 %
Doprava 795 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44666 0.13 %
ochrana prírody 38389 0.11 %
stavebný odpad 22226 0.06 %
životné prostredie 20872 0.06 %
nebezpečný odpad 20163 0.06 %
odpad 15365 0.04 %
projekt 14970 0.04 %
ochrana vôd 14217 0.04 %
voda 14074 0.04 %
ochrana životného prostredia 9388 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 9456 0.03 %
Stará Ľubovňa 8586 0.02 %
Trnavský kraj 3698 0.01 %
Nitra 3613 0.01 %
Banská Bystrica 3609 0.01 %
Rimavská Sobota 3527 0.01 %
Lučenec 3487 0.01 %
Veľký Krtíš 3406 0.01 %
Trnava 3103 0.01 %
Banská Štiavnica 3052 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 310432 0.88 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 16690 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 16414 0.05 %
ochrana obchodného tajomstva 8957 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2918 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1337 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 986 0 %
miesto výskytu chránených druhov 191 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 304310 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 39379 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7660 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3771 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
Odpady 97778 0.28 %
root_thematic_section 96746 0.28 %
Iné 56257 0.16 %
Voda 54308 0.15 %
Ovzdušie 22812 0.07 %
Krajina 12330 0.04 %
Biodiverzita 9327 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 6248 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4384 0.01 %
Rastlinstvo 3954 0.01 %