Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 22829 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 19205 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 18291 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 17826 0.05 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 17453 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13270 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.04 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 10462 0.03 %
Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie 10279 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 16890 0.05 %
Helena Pavliková 11324 0.03 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 5282 0.02 %
Martin Cibuľka 4315 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Silvia Čuláková 3226 0.01 %
Jana Hnatová 3204 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 221022 0.67 %
Životné prostredie 87961 0.27 %
Stavby 28711 0.09 %
Vodné hospodárstvo 13461 0.04 %
Krajinná ekológia 2621 0.01 %
Hydrológia 2052 0.01 %
Poľnohospodárstvo 991 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 844 0 %
Doprava 767 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44164 0.13 %
ochrana prírody 35605 0.11 %
stavebný odpad 20542 0.06 %
životné prostredie 18745 0.06 %
nebezpečný odpad 18040 0.05 %
projekt 14962 0.05 %
voda 13831 0.04 %
odpad 13187 0.04 %
ochrana vôd 12561 0.04 %
stavebné povolenie 9136 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 7825 0.02 %
Stará Ľubovňa 7713 0.02 %
Banská Bystrica 3597 0.01 %
Lučenec 3485 0.01 %
Rimavská Sobota 3340 0.01 %
Veľký Krtíš 3285 0.01 %
Nitra 3095 0.01 %
Trnava 3085 0.01 %
Trnavský kraj 3048 0.01 %
Banská Štiavnica 2948 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 291538 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 15706 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 14365 0.04 %
ochrana obchodného tajomstva 8623 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2573 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1040 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 713 0 %
miesto výskytu chránených druhov 157 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 286088 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 35073 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7216 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3639 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.29 %
Odpady 88537 0.27 %
Voda 51066 0.16 %
Iné 47784 0.15 %
Ovzdušie 21938 0.07 %
Krajina 11263 0.03 %
Biodiverzita 9266 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 5114 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 3818 0.01 %
Rastlinstvo 3800 0.01 %