Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 23329 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 19679 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 18831 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 17844 0.05 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 17760 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13270 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.04 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 10709 0.03 %
Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie 10279 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 17332 0.05 %
Helena Pavliková 11635 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 5399 0.02 %
Martin Cibuľka 4315 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Jana Hnatová 3339 0.01 %
Silvia Čuláková 3226 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 222263 0.67 %
Životné prostredie 89777 0.27 %
Stavby 28784 0.09 %
Vodné hospodárstvo 13700 0.04 %
Krajinná ekológia 2621 0.01 %
Hydrológia 2052 0.01 %
Poľnohospodárstvo 991 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 844 0 %
Doprava 767 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44170 0.13 %
ochrana prírody 35967 0.11 %
stavebný odpad 20776 0.06 %
životné prostredie 19012 0.06 %
nebezpečný odpad 18458 0.06 %
projekt 14963 0.05 %
voda 13862 0.04 %
odpad 13370 0.04 %
ochrana vôd 12770 0.04 %
stavebné povolenie 9136 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 8011 0.02 %
Stará Ľubovňa 7899 0.02 %
Banská Bystrica 3604 0.01 %
Lučenec 3486 0.01 %
Rimavská Sobota 3351 0.01 %
Veľký Krtíš 3289 0.01 %
Nitra 3189 0.01 %
Trnavský kraj 3140 0.01 %
Trnava 3088 0.01 %
Banská Štiavnica 2956 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 294438 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 15753 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 14511 0.04 %
ochrana obchodného tajomstva 8628 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2573 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1040 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 713 0 %
miesto výskytu chránených druhov 159 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 288425 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 35836 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7216 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3654 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.29 %
Odpady 90324 0.27 %
Voda 51393 0.15 %
Iné 48765 0.15 %
Ovzdušie 22000 0.07 %
Krajina 11352 0.03 %
Biodiverzita 9267 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 5154 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 3888 0.01 %
Rastlinstvo 3844 0.01 %