Štatistiky

Povinná osoba

Company count %
Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie 23858 0.07 %
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie 22755 0.07 %
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie 21002 0.06 %
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie 19466 0.06 %
Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie 19062 0.06 %
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie 17939 0.05 %
Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie 13292 0.04 %
Okresný úrad Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie 11781 0.03 %
Slovenská inšpekcia životného prostredia 11178 0.03 %
Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie 10279 0.03 %

Pracovník

Pracovník počet %
Anna Hrúzová 18513 0.05 %
Helena Pavliková 12019 0.04 %
Emília Prerovska 7864 0.02 %
Mária Biloveská 7073 0.02 %
Emil Kardoš 5781 0.02 %
Martin Cibuľka 4315 0.01 %
Edita Žideková 4302 0.01 %
Petra Rosinová 4119 0.01 %
Jana Hnatová 3514 0.01 %
Silvia Čuláková 3247 0.01 %

Tématické členenie

Názov počet %
Iné 224969 0.66 %
Životné prostredie 93499 0.28 %
Stavby 29040 0.09 %
Vodné hospodárstvo 14571 0.04 %
Krajinná ekológia 2632 0.01 %
Hydrológia 2053 0.01 %
Poľnohospodárstvo 992 0 %
Atmosférické procesy a javy 906 0 %
Komunikácia a siete 846 0 %
Doprava 767 0 %

Slová GEMET.

Názov počet %
odpadové hospodárstvo 44244 0.13 %
ochrana prírody 36956 0.11 %
stavebný odpad 21082 0.06 %
životné prostredie 19799 0.06 %
nebezpečný odpad 18910 0.06 %
projekt 14964 0.04 %
odpad 14449 0.04 %
voda 13936 0.04 %
ochrana vôd 13259 0.04 %
ochrana životného prostredia 9177 0.03 %

Dotknuté územie

Názov počet %
Levice 8512 0.03 %
Stará Ľubovňa 8111 0.02 %
Banská Bystrica 3604 0.01 %
Lučenec 3486 0.01 %
Trnavský kraj 3467 0.01 %
Rimavská Sobota 3406 0.01 %
Veľký Krtíš 3336 0.01 %
Nitra 3333 0.01 %
Trnava 3092 0.01 %
Banská Štiavnica 2996 0.01 %

Prístupnosť

Názov počet %
Bez obmedzenia 300362 0.89 %
ochrana osobnosti a osobných údajov 15983 0.05 %
údaje zverejňované na základe osobitného zákona 14984 0.04 %
ochrana obchodného tajomstva 8739 0.03 %
ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje 2725 0.01 %
ochrana utajovaných skutočností 2338 0.01 %
ochrana duševného vlastíctva 1144 0 %
ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona 810 0 %
miesto výskytu chránených druhov 172 0 %
údaje týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní 107 0 %

Typ prístupu

Názov počet %
Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa 293834 0.87 %
Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete 37035 0.11 %
Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby 7217 0.02 %
Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete 3729 0.01 %
Vyhľadávanie - možnosť vyhľadať informáciu online vyhľadávacím nástrojom 1132 0 %

Environmentálne členenie

Názov počet %
root_thematic_section 96746 0.29 %
Odpady 92588 0.27 %
Voda 52386 0.15 %
Iné 51881 0.15 %
Ovzdušie 22295 0.07 %
Krajina 11696 0.03 %
Biodiverzita 9302 0.03 %
Znečistenie povrchových a podzemných vôd 5498 0.02 %
Znečistenie ovzdušia 4049 0.01 %
Rastlinstvo 3845 0.01 %