Aktuality

Školenia EnviroInfo

 Školenie zodpovedných a poverených osôb - možnosť prihlásiť sa na školenie emailom 

                        Adresa konania školenia :

                        Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

                         Tajovského 28

                         Banská Bystrica                                    

                         Kontakt: jan.tobik@enviro.gov.sk

Rok 2017

01.02.2017  -  Register Priestorových Informácií (RPI) uvedený do operačnej prevádzky. Táto operačná prevádzka zabezpečí naplnenie súvisiacich legislatívnych požiadaviek a vytvorí priestor na naplnenie očakávaní v zlepšení prístupu k priestorovým údajom a súvisiacim službám  prostredníctvom Infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike

Rok 2016

Od 01.09.2016 do 30.11.2016-   spustený proces pripomienkovania pre Register priestorových indformácií Link.

 

Rok 2015

1. 3. 2015 -   V prevádzke Národný geoportál. Link.

3. 12. 2015  - Výzva na aktualizáciu emailových adries pracovníkov Okresných úradov Odbor starostlivosti o životné prostredie                                              (požiadavku na aktualizáciu prosim posielajte emailom na adresu : jan.tobik@sazp.sk

 

 

Rok 2014

24.-.25.6.2014 - Pracovné stretnutie informatikov odboru starostlivosti o ŽP - v rámci konferencie

                          EnviroIforum 2014

30.10.2014     -  Pracovné stretnutie informatikov odboru starostlivosti o ŽP

Rok 2013

Od 1. januára 2013 vošiel do účinnosti zákon 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorý  realizuje zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 - 2016 a ciele Programu ESO /Efektívna, spoľahlivá a otvorená  štátna správa/.  Tieto opatrenia sa realizovali  v dvoch etapách:
• zrušením vymedzených krajských štruktúr miestnych orgánov špecializovanej štátnej správy a presun ich pôsobností do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov
• integráciou všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu.

V súvislosti s realizáciou opatrení, došlo k zrušeniu Krajských úradov životného prostredia, presunu ich pôsobnosti do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov a následne k integrácii obvodných úradov životného prostredia do okresných úradov, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Tu vznikli Odbory starostlivosti o životné prostredie.
 

 

13. 6.2013 - Dňa 13 júna sa konalo zasadanie Expertnej skupiny pre NIPI v priestoroch Slovenskej

                    agentúry životného prostredia. Link.

Rok 2012

31.10.2012 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP a OÚŽP Prešov

24.10.2012 - Školenie zodpovedných a poverených osôb - možnosť prihlásiť sa na školenie emailom 

                         Adresa konania školenia :

                        Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

                         Tajovského 28

                         Banská Bystrica                                    

                         Kontakt: jan.tobik@sazp.sk

                        Program školenia:

                       1, Predstavenie metainformačného systému (MIS)

                       2,  Administrácia prístupových práv

                       3,  Zaškolenie na prácu s MIS (správa užívateľov, tvorba metaúdajov)

1.10..2012 - Vytvorenie možnosti prístupu k dokumentácii KEP z prostredia metainformačného systému

 

Rok 2011

18.11.2011 -  Úvodné rokovanie Expertnej skupiny pre implementáciu Zákona o NIPI 

24.6.2011 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Banská Bystrica pre    

                      pracovisko OÚ ŽP Banská Bystrica

21.6.2011 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Banská Bystrica pre    

                      pracoviská OÚ ŽP Zvolen a Banská Štiavnica

16.6.2011 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Banská Bystrica pre    

                      pracoviská OÚ ŽP Rimavská Sobota a Lučenec

7.6. -8.6.2011 - 7. ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2011 viac informácií na stránkach konferencie 

25.5.2011 - Preškolenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Nitra

20.3.2011 - Spracovaná používateľská príručka pre "Zodpovedné osoby" - link

   1.2.2011 - Spustenie novej verzie EnviroInfo v.2.

31.1.2011 - prechod na novú verziu metainformačného systému EnviroInfo v.2. Zastavená možnosť editácie metaúdajov

Rok 2010

20.12.2010 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Nitra

17.12.2010 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Trenčín

16.12.2010 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Trnava

15.12.2010 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Bratislava

10.12.2010 -  Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Žilina

26.11.2010 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Košice

25.11.2010 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Prešov

25.11.2010 - Školenie SAŽP - CKP   - školenie pre pracovníkov centra CKP Prešov

18.11.2010 -  2. workshop expertov pre implementáciu Zákona o NIPI 

21.10.2010 - Školenie informatikov  KÚŽP  - predstavenie metainformačného systému EnviroInvo v.2.

Kongres ITAPA 2010

ITAPA sa téme geografických informácií venuje pravidelne. V predošlých ročníkoch sme pozorne sledovali vznik a implementáciu európskych smerníc (INSPIRE) a definovanie infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku. Tie sú dôležité pre vznik nových aplikácií a služieb na všetkých úrovniach verejnej správy. Panel sa tento rok zameria na konkrétne oblasti riešení a aplikácií nielen v štátnej správe ale aj v samospráve a skombinuje ich so zahraničnou inšpiráciou.
Slovenská agentúra životného prostredia prevzala gesciu nad panelom C1 venovanom problematike geografických informácií
http://wwww.itapa.sk


Aktualizácia internetovej aplikácie Enviroinfo v.2

Testovacia prevádzka aktualizovanej verzie metainformačného systému je dostupná na adrese : http://mis.enviroportal.sk

Pre prihlásenie sa do editačnej časti je potrebné zadať nasledovné údaje:
Prihlasovacie meno v tvare súčasná e-mailova adresa (priklad: meno@kuzp.sk)
Heslo: pôvodné prihlasovacie heslo platné súčasne aj pre EnviroInfo v.1

Zákon 3/2010

Prijatie zákona - NIPI o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 .
Viac informácií na stránke IINSPIRE: http://inspire.enviroportal.sk/transpozcia/zakon-o-nipi

Rok 2009                                                      


EnviroInfo verzia 2. - aktualizácia internetovej aplikácie zo zapracovaním požiadaviek na tvorbu metaúdajov pre priestorové informácie v zmysle smernice INSPIRE 2007/2/EC, NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje. Úplné znenie nariadenia.

Podpora tvorby metaúdajov v zmysle zákona 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí. (tvorba metaúdajov pre dokument, databáza, iné)

Termín realizácie XII. 2009

Rok 2008

04. 12.2008 - Implementácia podpory metaúdajov pre služby

03. 12.2008 - Prepojenie IS EnviroInfo s IS EIA (CSW)

12. 06.2008 - Príspevok "EnviroInfo Metainformačný systém životného prostredia" v rámci konferencie 

                         Inspirujme se daty

12. 06.2008 - Príspevok "Metainformačný systém EnviroInfo" v rámci konferencie Enviro i Fórum 2008

30.01.2008 - Dočasné pozastavenie sieťových služieb z dôvodu údržby. Plánovaný čas prerušenia ie    

                        dnes 01.12.2008 od 12:00 a potrvá do 03.12.2008. Za porozumenie vopred ďakujeme.

30.01.2008 - Implementácia vyhľadávania metaúdajov prostredníctvom OpenGIS® Catalogue Service

                        (CSW) - Sekcia Vyhľadávanie

Rok 2007


12.12.2007 - Prvé priblíženie k implementácii OpenGIS® Catalogue Service (CSW) - CSW Capabilities

22.11.2007 - V sekcii Zoznam metaúdajov - Štatistiky boli pridané štatistiky vytvorených metaúdajov.

16.08.2007 - Z dôvodu výpadku mapového servera je prevádzka EnviroInfa v editačnej časti pozastavená.

                        Opätovné obnovenie prevádzky je plánované na 20.08.2008. Za vzniknuté problémy sa

                        ospravedlňujeme.

August - December 2007 - OpenGIS® Catalogue Service Implementácia, re-design

12-14.06.2007 - Počas organizácie konferencie Enviro i Fórum bude užívateľská podpora dostupná

                              prostredníctvom tel. kontaktu: +421 915 595 206.

12. 06.2007 - Príspevok "EnviroInfo - prvý krok pre INSPIRE v praxi" v rámci konferencie Enviro i Fórum

                         2007

23. 04.2007 - Publikácia informačného letáku / handout EnviroInfo

20. 04.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Trenčín

13. 04. 2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.

                          p. a Slovenského banského múzea, Banská Štiavnica

05. 04. 2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb Hydroconsultu š. p., Vodohospodárskej

                           výstavby, š. p. a Zoologickej záhrady Bojnice, Bratislava

04. 04. 2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb Slovenskej inšpekcie ŽP, Environmentálneho

                          fondu a Výskumného ústau vodného hospodárstva, Bratislava

30. 03. 2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Košice

23. 03. 2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Prešov

16.03.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb správy slovenských jaskýň a Slov. múzea

                         ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

07.03.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Žilina

22.02.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Nitra

14.02.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb Slovenského hydrometeorologického ústavu v

                        Bratislave

26.01.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP Trnava

17.01.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v

                        Bratislave

11.01.2007 - Školenie zodpovedných a poverených osôb v pôsobnosti KÚŽP Bratislava


Rok 2006

18.10.2006 - Predstavenie systému na konferencii Enviro i forum

18.09.2006 - Spustenie ostrej prevádzky

13.09.2006 - Školenie zodpovedných osôb za rezortné organizácie MŽP SR

31.07.2006 - Ukončenie rezortného pripomienkovania

19.07.2006 - Spustenie rezortného testovania

07.07.2006 - Spustenie interného testovania na SAŽP