Registrácia povinnej osoby

 

Registrácia - slúži na registráciu povinnej osoby, vstupujúcej do systému, s úmyslom tvorby informácií v podobe metazáznamov.
Podľa zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. a zákona NR SR č. 3/2010 Z.z. sú osobami povinnými zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí:

  • ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy a obce
  • právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby založené alebo zriadené orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktoré plnia úlohy verejnej správy alebo vykonávajú odborné služby týkajúce sa životného prostredia
  • fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré na základe zmluvy s orgánom verejnej správy alebo s právnickou osobou plnia odborné úlohy a s tým spojené služby týkajúce sa životného prostredia

V prípade pochybností, či ide o povinnú osobu podľa príslušného zákona, rozhodne ministerstvo.

V prí pa de po chyb nos ti, èi ide o po vin nú oso bu
pod ¾a od se ku 1, roz hod ne mi nis ter stvo.
V prí pa de po chyb nos ti, èi ide o po vin nú oso bu
pod ¾a od se ku 1, roz hod ne mi nis ter stvo.
V prí pa de po chyb nos ti, èi ide o po vin nú oso bu
pod ¾a od se ku 1, roz hod ne mi nis ter stvo.

Vaše údaje

Organizácia

Email vašej organizácie

Ochrana pred spamom

Vieme, je to otravné, ale pomáha nás to chrániť proti registráciami robotmi