Žiadosť o vyjadrenie ,, Radový rodinný dom 1, Radový rodinný dom 2-17, Radový rodinný dom- 18-novostavba." . OU-PU-OSZP-2019/000681-2 ZB4 10, žiadateľ: STABYT s.r.o. , Hviezdoslavova 122, 017 01 Považská Bystrica

Abstrakt: Žiadosť o vyjadrenie ,, Radový rodinný dom 1, Radový rodinný dom 2-17, Radový rodinný dom- 18-novostavba."

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 8:29

Dátum vytvorenia:20.2.2020 8:29

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné práce

Územné pokrytie

 • Kataster: Beluša

Abstrakt

Žiadosť o vyjadrenie ,, Radový rodinný dom 1, Radový rodinný dom 2-17, Radový rodinný dom- 18-novostavba."

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenia 2019

Formát súboru

 • pdf