Žiadosť o vyjadrenie k PD stavby s názvom "KONFERENČNÉ A KONGRESOVÉ CENTRUM - REKONŠTRUKCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY, KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA + ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD" na pozemkoch parc. C-KN č. 823/3-5, 825/1 a 825/8, v k. ú. Štiavnické Bane - odpoveď

Abstrakt: Odpoveď k PD pre žiadateľa - Mgr. V. Gőndőčová, B. Štiavnica

Posledná aktualizácia: 8.2.2019 11:43

Dátum vytvorenia:8.2.2019 11:43

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie
 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia

Územné pokrytie

 • Kataster: Štiavnické Bane

Abstrakt

Odpoveď k PD pre žiadateľa - Mgr. V. Gőndőčová, B. Štiavnica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č.211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Názov súboru

000127 Mgr. V. Gőndőčová, BŠ - KONFERENČNÉ .......VÔD

Formát súboru

 • doc