Žiadosť o vydanie vyjadrenia k stavbe - Rekonštrukcia domu smútku Skerešovo.

Abstrakt: Žiadosť o vydanie vyjadrenia k stavbe - Rekonštrukcia domu smútku Skerešovo., k. ú. Skerešovo, , žiadateľ Obec Skerešovo

Posledná aktualizácia: 6.7.2020 10:22

Dátum vytvorenia:6.7.2020 10:16

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Povodie: Slaná

Abstrakt

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k stavbe - Rekonštrukcia domu smútku Skerešovo., k. ú. Skerešovo, , žiadateľ Obec Skerešovo

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

Zákon č.211/2000 Z. z. o informáciách v znení neskorších predpisov online prístup

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Správca

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Názov súboru

OU-RA-OSZP-2020/000756

Formát súboru

 • doc