Vyjadrenie v zmysle § 28 ods.1 vodného zákona : Rekonštrukcia železničnej vlečky na Expedičnom sklade Rimavská Sobota

Abstrakt: OU-RS-OSZP-2020/015969-002 zo dňa 10.09.2020 Stavebníkj: TEMPRA s.r.o. v zastúpení LESY SR š.p. Projektant: Radovan Lupták Miesto stavby: Rimavská Sobota

Posledná aktualizácia: 11.9.2020 8:50

Dátum vytvorenia:11.9.2020 8:46

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné
 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

Abstrakt

OU-RS-OSZP-2020/015969-002 zo dňa 10.09.2020 Stavebníkj: TEMPRA s.r.o. v zastúpení LESY SR š.p. Projektant: Radovan Lupták Miesto stavby: Rimavská Sobota

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia
 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://rs.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie

Formát súboru

 • doc