Vyjadrenie ŠVS:Dunajská Lužná - Urbanistická štúdia pre reguláciu výstavby 8 rodinných domov v lokalite "Telefónna ústredňa na parc.č.: 120, 122, 124/1,2,125/1,5,6,126,127,128/1,132, 133, 134, 135 v k.ú: Nové Košariská"

Abstrakt: Dunajská Lužná - Urbanistická štúdia pre reguláciu výstavby 8 rodinných domov v lokalite "Telefónna ústredňa na parc.č.: 120, 122, 124/1,2,125/1,5,6,126,127,128/1,132, 133, 134, 135 v k.ú: Nové Košariská" pre investora Obec Dunjská Lužná, 900 42 Dunajská Lužná

Posledná aktualizácia: 19.4.2013 12:53

Dátum vytvorenia:19.4.2013 12:53

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • štúdia
 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby
 • Komunikácia a siete
 • Sociálna starostlivosť

Environmentálne členenie

 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Nové Košariská

Abstrakt

Dunajská Lužná - Urbanistická štúdia pre reguláciu výstavby 8 rodinných domov v lokalite "Telefónna ústredňa na parc.č.: 120, 122, 124/1,2,125/1,5,6,126,127,128/1,132, 133, 134, 135 v k.ú: Nové Košariská" pre investora Obec Dunjská Lužná, 900 42 Dunajská Lužná

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Senci , Hurbanova 21, 90301 Senec, 02 - 402 024 51, ouzp@sc.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Senci , Hurbanova 21, 90301 Senec, 02 - 402 024 51, ouzp@sc.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Senci , Hurbanova 21, 90301 Senec, 02 - 402 024 51, ouzp@sc.ouzp.sk

Názov súboru

ŽP.Vod/652-V-21/2013-Ad

Formát súboru

 • doc