Vyjadrenie č. OU-PB-OSZP-2019/011643-2 ZG4 5 k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby rodinného domu súp. č. 1231 v k. ú. Papradno, žiadateľ Mário Gácik, 018 13 Papradno 1232

Abstrakt: Vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby rodinného domu súp. č. 1231 na pozemku KN - C parc. č. 680 v katastrálnom území Papradno.

Posledná aktualizácia: 11.9.2019 16:52

Dátum vytvorenia:11.9.2019 16:52

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko
 • projekt

Tématické členenie

 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Papradno

Abstrakt

Vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby rodinného domu súp. č. 1231 na pozemku KN - C parc. č. 680 v katastrálnom území Papradno.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenia 2019

Formát súboru

 • pdf