Vybudovanie systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania obyvateľov mesta Jelšava pred mimoriadnymi udalosťami - vyjadrenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Abstrakt: Vybudovanie systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania obyvateľov mesta Jelšava pred mimoriadnymi udalosťami - vyjadrenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., pre žiadateľa Mesto Jelšava, Námestie republiky č. s. 499/11, 049 16 Jelšava, v kat. území Jelšava

Posledná aktualizácia: 11.9.2019 10:37

Dátum vytvorenia:11.9.2019 10:37

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Jelšava

Abstrakt

Vybudovanie systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania obyvateľov mesta Jelšava pred mimoriadnymi udalosťami - vyjadrenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., pre žiadateľa Mesto Jelšava, Námestie republiky č. s. 499/11, 049 16 Jelšava, v kat. území Jelšava

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

online prístup

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Správca

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Názov súboru

OU-RA-OSZP-2019/000897

Formát súboru

 • pdf