Stanovisko č. OU-PU-OSZP-2019/001587-2 ZG4 5 - upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne" , žiadateľ Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska, 012 05 Žilina

Abstrakt: Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne" - stanovisko

Posledná aktualizácia: 12.2.2020 11:35

Dátum vytvorenia:12.2.2020 11:35

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko
 • projekt

Tématické členenie

 • Energetika
 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný / demolačný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Lednické Rovne

Abstrakt

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne" - stanovisko

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenia 2019

Formát súboru

 • pdf