Rozhodnutie voči Peter Marton, miesto podnikania Poľná 69/48, 034 01 Ružomberok , č. 1394401019/5072-20640/Mit

Abstrakt: SIŽP ukladá účastníkovi konania Peter Marton, miesto podnikania Poľná 69/48, 034 01 Ružomberok (ďalej aj ako „účastník konania”) p o k u t u podľa ustanovenia § 75 ods. 7 vodného zákona vo výške 660 eur slovom šesťstošesťdesiat eur za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods.1 písm. r) vodného zákona, ktorého sa dopustil v kontrolovanom období od 1.1.2018 do 13.2 2019 tým, že: - porušil ustanovenie § 21 ods. 2 písm. d) vodného zákona, nakoľko porušil podmienky povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko biologickej čistiarne odpadových vôd pri Kolibe Bodega, Podsuchá 7851, 034 03 Ružomberok do povrchového toku Revúca v Podsuchej, ktoré vydal Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-RK-OSZP-2016/008974-005/ŠVS zo dňa 14.11.2016 v bode 9.c), nakoľko odber vzorky vypúšťaných splaškových odpadových vôd zo dňa 11.12.2018 nevykonal akreditovaným laboratóriom, ale vzorku odobral a do akreditovaného laboratória doručil sám,

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41

Dátum vytvorenia:20.2.2020 11:05

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Pôda
 • Krajina
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

 • Povodie: Váh

Abstrakt

SIŽP ukladá účastníkovi konania Peter Marton, miesto podnikania Poľná 69/48, 034 01 Ružomberok (ďalej aj ako „účastník konania”) p o k u t u podľa ustanovenia § 75 ods. 7 vodného zákona vo výške 660 eur slovom šesťstošesťdesiat eur za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods.1 písm. r) vodného zákona, ktorého sa dopustil v kontrolovanom období od 1.1.2018 do 13.2 2019 tým, že: - porušil ustanovenie § 21 ods. 2 písm. d) vodného zákona, nakoľko porušil podmienky povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko biologickej čistiarne odpadových vôd pri Kolibe Bodega, Podsuchá 7851, 034 03 Ružomberok do povrchového toku Revúca v Podsuchej, ktoré vydal Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-RK-OSZP-2016/008974-005/ŠVS zo dňa 14.11.2016 v bode 9.c), nakoľko odber vzorky vypúšťaných splaškových odpadových vôd zo dňa 11.12.2018 nevykonal akreditovaným laboratóriom, ale vzorku odobral a do akreditovaného laboratória doručil sám,

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 1394401019/5072-20640/Mit

Formát súboru

 • pdf