Rozhodnutie voči Pálenica, verejná obchodná spoločnosť, 152 Tuchyňa 018 55, č. 1394401919/5420-26306/Kov

Abstrakt: SIŽP ukladá účastníkovi konania Pálenica, verejná obchodná spoločnosť, 152 Tuchyňa 018 55, p o k u t u podľa ustanovenia § 75 ods. 7 vodného zákona vo výške 700 eur slovom sedemsto eur za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods. 1 písm. r) vodného zákona, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 v prevádzke - Pálenica, 152 Tuchyňa 018 55 porušil ustanovenia § 21 ods. 2 vodného zákona, tým že nedodržal podmienky povolenia vydaného Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie, č.j. OÚ-IL-OSŽP-2017/000068-04 SUC zo dňa 13.01.2017 na vypúšťanie odpadových chladiacich vôd do Tovarského potoka, lebo nemeral a neevidoval množstvo vypúšťaných odpadových chladiacich vôd, ktoré mal merať odpočtom spotrebovanej vody podľa overeného meradla z vlastného zdroja, nesledoval prípustné hodnoty ukazovateľa teplota vypúšťaných odpadových chladiacich vôd a nesplnil si oznamovaciu povinnosť o vypúšťaní odpadových vôd poverenej osobe (SHMÚ).

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41

Dátum vytvorenia:20.2.2020 11:25

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Pôda
 • Krajina
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

 • Povodie: Váh

Abstrakt

SIŽP ukladá účastníkovi konania Pálenica, verejná obchodná spoločnosť, 152 Tuchyňa 018 55, p o k u t u podľa ustanovenia § 75 ods. 7 vodného zákona vo výške 700 eur slovom sedemsto eur za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods. 1 písm. r) vodného zákona, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 v prevádzke - Pálenica, 152 Tuchyňa 018 55 porušil ustanovenia § 21 ods. 2 vodného zákona, tým že nedodržal podmienky povolenia vydaného Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie, č.j. OÚ-IL-OSŽP-2017/000068-04 SUC zo dňa 13.01.2017 na vypúšťanie odpadových chladiacich vôd do Tovarského potoka, lebo nemeral a neevidoval množstvo vypúšťaných odpadových chladiacich vôd, ktoré mal merať odpočtom spotrebovanej vody podľa overeného meradla z vlastného zdroja, nesledoval prípustné hodnoty ukazovateľa teplota vypúšťaných odpadových chladiacich vôd a nesplnil si oznamovaciu povinnosť o vypúšťaní odpadových vôd poverenej osobe (SHMÚ).

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 1394401919/5420-26306/Kov

Formát súboru

 • pdf