Rozhodnutie voči OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, č. 1394400719/3573-9887/Gan

Abstrakt: SIŽP ukladá účastníkovi konania OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, IČO: 36 400 467 p o k u t u podľa ust. § 75 ods. 5 vodného zákona vo výške 6 000,00 eur slovom šesťtisíc eur za naplnenie skutkovej podstaty správnych deliktov podľa ust. § 74 ods.1 písm. h) vodného zákona, ktorého sa dopustil tým, že v období od 01.01.2017 do 31.12.2017: -na pozemkoch par. č. KN C 1904/2 a KN C 1904/3 v k. ú. Kotešová, lokalita Sihoť, bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy na niektoré činnosti podľa ust. § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona odkryl hladinu podzemných vôd v dôsledku ťažby nevyhradeného nerastu (štrkopieskov) povrchovým spôsobom pod hladinou podzemných vôd (mokrý rez)

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41

Dátum vytvorenia:20.2.2020 10:43

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Pôda
 • Krajina
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd
 • ochrana vôd

Územné pokrytie

 • Povodie: Váh

Abstrakt

SIŽP ukladá účastníkovi konania OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, IČO: 36 400 467 p o k u t u podľa ust. § 75 ods. 5 vodného zákona vo výške 6 000,00 eur slovom šesťtisíc eur za naplnenie skutkovej podstaty správnych deliktov podľa ust. § 74 ods.1 písm. h) vodného zákona, ktorého sa dopustil tým, že v období od 01.01.2017 do 31.12.2017: -na pozemkoch par. č. KN C 1904/2 a KN C 1904/3 v k. ú. Kotešová, lokalita Sihoť, bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy na niektoré činnosti podľa ust. § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona odkryl hladinu podzemných vôd v dôsledku ťažby nevyhradeného nerastu (štrkopieskov) povrchovým spôsobom pod hladinou podzemných vôd (mokrý rez)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 1394400719/3573-9887/Gan

Formát súboru

 • pdf