Rozhodnutie voči HYDRO – ENERGY a.s., Oravský Biely Potok č. 25, 027 42 Oravský Biely Potok, č. 9969/72/2019-48321/2019

Abstrakt: SIŽP ukladá účastníkovi konania: HYDRO – ENERGY a.s., Oravský Biely Potok č. 25, 027 42 Oravský Biely Potok IČO: 35 859 628 v prevádzke Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava vykonať opatrenia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami /mazací olej a hydraulické oleje, ktoré sú v zmysle ustanovení § 2 písm. aa) vodného zákona znečisťujúcimi látkami/ podľa ustanovení § 39 ods.6 vodného zákona v spojitosti s ustanovením § 39 ods. 4 písm. a vodného zákona, teda zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov v lehote do 29.02.2020.

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41

Dátum vytvorenia:20.2.2020 10:34

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • opatrenie na nápravu
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Pôda
 • Krajina
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

 • Povodie: Hron

Abstrakt

SIŽP ukladá účastníkovi konania: HYDRO – ENERGY a.s., Oravský Biely Potok č. 25, 027 42 Oravský Biely Potok IČO: 35 859 628 v prevádzke Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava vykonať opatrenia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami /mazací olej a hydraulické oleje, ktoré sú v zmysle ustanovení § 2 písm. aa) vodného zákona znečisťujúcimi látkami/ podľa ustanovení § 39 ods.6 vodného zákona v spojitosti s ustanovením § 39 ods. 4 písm. a vodného zákona, teda zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov v lehote do 29.02.2020.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 9969/72/2019-48321/2019

Formát súboru

 • pdf