Rozhodnutie voči Dong Jin Industrial Slovakia, s.r.o., so sídlom Pod kanálom 364, 038 61 Lipovec, č. 1394402119/5661-20904/Ďur

Abstrakt: SIŽP ukladá účastníkovi konania Dong Jin Industrial Slovakia, s.r.o., so sídlom Pod kanálom 364, 038 61 Lipovec p o k u t u vo výške 700 eur, slovom sedemsto eur, podľa ustanovenia § 75 ods. 5 vodného zákona za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods. 1 písm. f) vodného zákona, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v kontrolovanom období od 1.1.2018 do 22.3.2019 v prevádzke vo svojom sídle vypúšťal vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch do povrchového toku Kozinský potok bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, čím porušil § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41

Dátum vytvorenia:20.2.2020 11:28

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Pôda
 • Krajina
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

Abstrakt

SIŽP ukladá účastníkovi konania Dong Jin Industrial Slovakia, s.r.o., so sídlom Pod kanálom 364, 038 61 Lipovec p o k u t u vo výške 700 eur, slovom sedemsto eur, podľa ustanovenia § 75 ods. 5 vodného zákona za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods. 1 písm. f) vodného zákona, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v kontrolovanom období od 1.1.2018 do 22.3.2019 v prevádzke vo svojom sídle vypúšťal vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch do povrchového toku Kozinský potok bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, čím porušil § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 1394402119/5661-20904/Ďur

Formát súboru

 • pdf