Rozhodnutie voči CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, č. 1394400819/3572-9881/Gan

Abstrakt: SIŽP ukladá účastníkovi konania CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058 za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa ust. § 74 ods. 1 písm. i) vodného zákona p o k u t u podľa ust. § 75 ods. 5 vodného zákona vo výške 1 650,00 eur slovom tisícšesťstopäťdesiat eur. za zaobchádzanie s ľahkým vykurovacím olejom a minerálnymi olejmi, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 2 písm. aa) vodného zákona znečisťujúcimi látkami v prevádzke obaľovacieho centra AMMANN EASYBATCH na ulici Za mostom, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné v období od 06.05.2017 do 14.07.2018

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41

Dátum vytvorenia:20.2.2020 10:59

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Pôda
 • Krajina
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

Abstrakt

SIŽP ukladá účastníkovi konania CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058 za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa ust. § 74 ods. 1 písm. i) vodného zákona p o k u t u podľa ust. § 75 ods. 5 vodného zákona vo výške 1 650,00 eur slovom tisícšesťstopäťdesiat eur. za zaobchádzanie s ľahkým vykurovacím olejom a minerálnymi olejmi, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 2 písm. aa) vodného zákona znečisťujúcimi látkami v prevádzke obaľovacieho centra AMMANN EASYBATCH na ulici Za mostom, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné v období od 06.05.2017 do 14.07.2018

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 1394400819/3572-9881/Gan

Formát súboru

 • pdf