Rozhodnutie voči AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, so sídlom 018 56 Červený Kameň, č. 1394401819/5660-18599/Ďur

Abstrakt: SIŽP ukladá účastníkovi konania AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, so sídlom 018 56 Červený Kameň p o k u t u vo výške 825 eur, slovom osemstodvadsaťpäť eur, podľa ustanovenia § 75 ods. 7 vodného zákona za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods. 1 písm. r) vodného zákona, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v prevádzke Čistiareň odpadových vôd Agrofarma Červený Kameň (ďalej aj ako „ČOV“): - v období 07-12/2018 nedodržal podmienky rozhodnutia Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.j.: OÚ-IL-OSŽP-2018/000797-04 SUC zo dňa 14.6.2018, nakoľko vykonal kontrolu kvality odpadových vôd vypúšťaných z ČOV do toku Tovarský potok odberom 2-hodinových zlievaných vzoriek a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v ukazovateli Ncelk vykonal prostredníctvom subjektu SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Púchov, ktorý nemal akreditáciu na laboratórne rozbory odpadových vôd v ukazovateli Ncelk, pričom podľa bodu 6. uvedeného rozhodnutia je pre kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd určená 24-hodinová zlievaná vzorka a podľa bodu 8. uvedeného rozhodnutia odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vykonávajú akreditované laboratória, čím porušil ustanovenia § 21 ods. 2 písm. d) vodného zákona.

Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41

Dátum vytvorenia:20.2.2020 11:20

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Pôda
 • Krajina
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

Abstrakt

SIŽP ukladá účastníkovi konania AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, so sídlom 018 56 Červený Kameň p o k u t u vo výške 825 eur, slovom osemstodvadsaťpäť eur, podľa ustanovenia § 75 ods. 7 vodného zákona za správny delikt podľa ustanovenia § 74 ods. 1 písm. r) vodného zákona, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v prevádzke Čistiareň odpadových vôd Agrofarma Červený Kameň (ďalej aj ako „ČOV“): - v období 07-12/2018 nedodržal podmienky rozhodnutia Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.j.: OÚ-IL-OSŽP-2018/000797-04 SUC zo dňa 14.6.2018, nakoľko vykonal kontrolu kvality odpadových vôd vypúšťaných z ČOV do toku Tovarský potok odberom 2-hodinových zlievaných vzoriek a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v ukazovateli Ncelk vykonal prostredníctvom subjektu SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Púchov, ktorý nemal akreditáciu na laboratórne rozbory odpadových vôd v ukazovateli Ncelk, pričom podľa bodu 6. uvedeného rozhodnutia je pre kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd určená 24-hodinová zlievaná vzorka a podľa bodu 8. uvedeného rozhodnutia odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vykonávajú akreditované laboratória, čím porušil ustanovenia § 21 ods. 2 písm. d) vodného zákona.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 1394401819/5660-18599/Ďur

Formát súboru

 • pdf