Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Abstrakt: Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 04 ČOV a SO 05 Dažďová a splašková kanalizácia" v rámci stavby "Bytové domy - Obecné nájomné byty v rozsahu 28 b.j. Veľká Ves nad Ipľom"

Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:05

Dátum vytvorenia:26.6.2020 11:05

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Znečistenie povrchových a podzemných vôd

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

 • Kataster: Veľká Ves nad Ipľom

Abstrakt

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 04 ČOV a SO 05 Dažďová a splašková kanalizácia" v rámci stavby "Bytové domy - Obecné nájomné byty v rozsahu 28 b.j. Veľká Ves nad Ipľom"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

spis č. OU-VK-OSZP-2020/000317-012

Formát súboru

 • pdf