Rozhodnutie - povolenie na odber podzemných vôd z existujúcich vodných zdrojov v areáli Veľkého dvora, zosúladenie s vodným zákonom. (Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce)

Abstrakt: Rozhodnutie - povolenie na odber podzemných vôd z existujúcich vodných zdrojov v areáli Veľkého dvora, zosúladenie s vodným zákonom. (Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce)

Posledná aktualizácia: 7.12.2018 9:09

Dátum vytvorenia:7.12.2018 9:09

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • vodné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Želiezovce

Abstrakt

Rozhodnutie - povolenie na odber podzemných vôd z existujúcich vodných zdrojov v areáli Veľkého dvora, zosúladenie s vodným zákonom. (Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, OÚŽP Levice, č.t. 036/6355915

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2018/013277-VOD/CH

Formát súboru

 • doc