Rozhodnutie : OU-PB-OSZP-2021/000707" SO 45.32.10Žst. Pov. Bystrica, sstavebná úprava v sžkm 169,510 v ráci stavby ZSR-Modernizácia trate Púchov-Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa: úsek Púchov - Považská Teplá"

Abstrakt: Rozhodnutie : OU-PB-OSZP-2021/000707" SO 45.32.10Žst. Pov. Bystrica, sstavebná úprava v sžkm 169,510 v ráci stavby ZSR-Modernizácia trate Púchov-Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa: úsek Púchov - Považská Teplá" pre Železnice slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava

Posledná aktualizácia: 10.6.2021 13:06

Dátum vytvorenia:10.6.2021 13:06

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • vodná stavba
 • kanalizačný prepad (výpust)

Územné pokrytie

 • Kataster: Orlové

Abstrakt

Rozhodnutie : OU-PB-OSZP-2021/000707" SO 45.32.10Žst. Pov. Bystrica, sstavebná úprava v sžkm 169,510 v ráci stavby ZSR-Modernizácia trate Púchov-Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa: úsek Púchov - Považská Teplá" pre Železnice slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa podmienok využívania údajov vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií).

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

OU-PB-OSZP-2021/000707

Formát súboru

 • pdf