Rozhodnutie opatrenie na nápravu č. 2630-5860/53/2018/Tir zo dňa 19.02.2018- BEK Dvorianky, s.r.o. Dvorianky 184

Abstrakt: Rozhodnutie opatrenie na nápravu č. 2630-5860/53/2018/Tir zo dňa 19.02.2018- BEK Dvorianky, s.r.o. Dvorianky 184

Posledná aktualizácia: 8.2.2019 12:33

Dátum vytvorenia:8.2.2019 12:26

Popis

Právny predpis

 • Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • Zákon NR SR č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • opatrenia na ochranu životného prostredia v krajine
 • opatrenia na ochranu životného prostredia v krajine
 • bezpečnostné opatrenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Dvorianky

Abstrakt

Rozhodnutie opatrenie na nápravu č. 2630-5860/53/2018/Tir zo dňa 19.02.2018- BEK Dvorianky, s.r.o. Dvorianky 184

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie opatrenie na nápravu č. 2630-5860/53/2018/Tir zo dňa 19.02.2018- BEK Dvorianky, s.r.o. Dvorianky 184

Formát súboru

 • pdf