Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec, Kraj: Košický, Okres: Košice II

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Závod Vápenka Košice, okres: Košice II 3.1. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Zásobníky vápna 3 x 300 t – zmena projektu“, - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, - udelenie súhlasu na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia ,,Zásobníky Vápna 3 x 300 t“.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Šaca

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Závod Vápenka Košice, okres: Košice II 3.1. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Zásobníky vápna 3 x 300 t – zmena projektu“, - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, - udelenie súhlasu na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia ,,Zásobníky Vápna 3 x 300 t“.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc