Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia č. 6632-22915/2010/Hut/570520205/Z6 Chemko, a.s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku : Výrobňa Pentol, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, okres: Michalovce 4.1. b) Zmena IP je: a) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce, b) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Strážske

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku : Výrobňa Pentol, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, okres: Michalovce 4.1. b) Zmena IP je: a) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce, b) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc