Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia č. 6509-23541/2010/Kov/570840106/Z11 Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, okres: Košice IV 1.1. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na zmenu technologického celku (kotol HK4) patriaceho do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorá nepodlieha stavebnému konaniu, - udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení, - zmena povolenia vypúšťať odpadové vody, - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Košice - Juh

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, okres: Košice IV 1.1. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na zmenu technologického celku (kotol HK4) patriaceho do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorá nepodlieha stavebnému konaniu, - udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení, - zmena povolenia vypúšťať odpadové vody, - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc