Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, okres: Košice IV 1.1. Zmena IP je: a) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvodu Obvodného úradu životného prostredia Košice – mesto a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, b) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Košice - Juh

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, okres: Košice IV 1.1. Zmena IP je: a) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvodu Obvodného úradu životného prostredia Košice – mesto a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, b) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc