Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia 5969-22281/2010/Mil/750020103/Z11 U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Skládka U. S. Steel Košice, s. r. o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný a Skládka nebezpečného odpadu U.S. Steel Košice, s.r.o. – I., II., III. – kazeta, okres: Košice II 5.4. Zmena IP je: a) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku s názvom „Prevádzkový poriadok (PRP/AE/OOO4) Skládka odpadov na nebezpečný odpad spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., zo dňa 28.04.2010“, b) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na zmenu prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Šaca

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Skládka U. S. Steel Košice, s. r. o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný a Skládka nebezpečného odpadu U.S. Steel Košice, s.r.o. – I., II., III. – kazeta, okres: Košice II 5.4. Zmena IP je: a) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku s názvom „Prevádzkový poriadok (PRP/AE/OOO4) Skládka odpadov na nebezpečný odpad spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., zo dňa 28.04.2010“, b) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na zmenu prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc