Rozhodnutie o vydaní súhlasu na pasenie, napájanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu - Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská, Pukanec

Abstrakt: Rozhodnutie o vydaní súhlasu na pasenie, napájanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu - Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská, Pukanec (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní)

Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:45

Dátum vytvorenia:14.1.2020 9:26

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Uhliská

Abstrakt

Rozhodnutie o vydaní súhlasu na pasenie, napájanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu - Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská, Pukanec (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2019/012810

Formát súboru

 • doc