Rozhodnutie o uložení sankcie za priestupok voči účastníkovi konania Peter Chabada, trvale bytom Krasňany 399, 013 03 Krasňany, č. 3397400418/2668-2462/Dur

Abstrakt: SIŽP uznáva vinným Peter Chabada, Krasňany 399, 013 03 Krasňany za to že, v mesiaci marec 2016 zasypal prirodzený výver podzemnej vody tečúcej na úseku dlhom 10 m na pozemku parcely CKN č. 1746/2, v k. ú. Lysica, v katastri nehnuteľností vedenom ako trvalý trávnatý porast, mimo zastavaného územia obce a vybudoval umelé zvedenie vody do betónovej skruže na pozemku CKN č. 2357 v k. ú. Lysica, v katastri nehnuteľností vedenom ako lesný pozemok, mimo zastavaného územia obce a na pozemku parcely CKN č. 1733 v k. ú. Lysica, v katastri nehnuteľností vedenom ako trvalý trávnatý porast, mimo zastavaného územia obce, v osade Chabadovci, na lokalite, ktorá je zároveň súčasťou Regionálneho územného systému ekologickej stability Žilina, genofondovej lokality ZA 14 Panské Zliene, a súčasťou ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, kde podľa § 17 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. platí druhý stupeň územnej ochrany, čím vykonal zmenu stavu mokrade bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 4. zákona č. 543/2002 Z.z., teda za to, že, vykonal činnosť uvedenú v ustanovení § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. bez súhlasu orgánu ochrany prírody, čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. Za priestupok v bode I. sa Petrovi Chabadovi, Krasňany 399, 013 03 Krasňany podľa ustanovenia § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. ukladá pokuta vo výške 250 €, slovom dvestopäťdesiat eur.

Posledná aktualizácia: 6.12.2018 12:47

Dátum vytvorenia:6.12.2018 12:43

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo
 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • : Správa NP Malá Fatra

Abstrakt

SIŽP uznáva vinným Peter Chabada, Krasňany 399, 013 03 Krasňany za to že, v mesiaci marec 2016 zasypal prirodzený výver podzemnej vody tečúcej na úseku dlhom 10 m na pozemku parcely CKN č. 1746/2, v k. ú. Lysica, v katastri nehnuteľností vedenom ako trvalý trávnatý porast, mimo zastavaného územia obce a vybudoval umelé zvedenie vody do betónovej skruže na pozemku CKN č. 2357 v k. ú. Lysica, v katastri nehnuteľností vedenom ako lesný pozemok, mimo zastavaného územia obce a na pozemku parcely CKN č. 1733 v k. ú. Lysica, v katastri nehnuteľností vedenom ako trvalý trávnatý porast, mimo zastavaného územia obce, v osade Chabadovci, na lokalite, ktorá je zároveň súčasťou Regionálneho územného systému ekologickej stability Žilina, genofondovej lokality ZA 14 Panské Zliene, a súčasťou ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, kde podľa § 17 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. platí druhý stupeň územnej ochrany, čím vykonal zmenu stavu mokrade bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 4. zákona č. 543/2002 Z.z., teda za to, že, vykonal činnosť uvedenú v ustanovení § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. bez súhlasu orgánu ochrany prírody, čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. Za priestupok v bode I. sa Petrovi Chabadovi, Krasňany 399, 013 03 Krasňany podľa ustanovenia § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. ukladá pokuta vo výške 250 €, slovom dvestopäťdesiat eur.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 3397400418/2668-2462/Dur

Formát súboru

 • pdf