Rozhodnutie o uložení sankcie za priestupok voči účastníkovi konania Martin Žákovský, Ul. Jiráskova 6050/31, 917 02 Trnava, č. 3397404017/6862-28005/Boh

Abstrakt: SIŽP uznáva vinným Martin Žákovský, Ul. Jiráskova 6050/31, 917 02 Trnava za to, že sa dňa 17. 01. 2016 pohyboval po území Národného parku Malá Fatra v k. ú. Terchová mimo čas vyhradený návštevným poriadkom, teda porušil § 3 ods. 4 vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma vydanú podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z., čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa mu ukladá p o k u t a vo výške 15 €, slovom pätnásť eur.

Posledná aktualizácia: 6.12.2018 12:47

Dátum vytvorenia:6.12.2018 12:47

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo
 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

Abstrakt

SIŽP uznáva vinným Martin Žákovský, Ul. Jiráskova 6050/31, 917 02 Trnava za to, že sa dňa 17. 01. 2016 pohyboval po území Národného parku Malá Fatra v k. ú. Terchová mimo čas vyhradený návštevným poriadkom, teda porušil § 3 ods. 4 vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma vydanú podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z., čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa mu ukladá p o k u t a vo výške 15 €, slovom pätnásť eur.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 3397404017/6862-28005/Boh

Formát súboru

 • pdf