Rozhodnutie o uložení sankcie za priestupok voči účastníkovi konania Juraj Fabián, Krčméryho 146/30, 038 21 Mošovce, č. 3397400118/110-158/Boh

Abstrakt: SIŽP uznáva vinným Juraj Fabián, Krčméryho 146/30, 038 21 Mošovce za to, že v termínoch 22. – 23. 10. 2016 a 11. - 12. 03. 2017 organizoval športovo – kynologické podujatie v k. ú. Mošovce v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra, kde platí druhý stupeň územnej ochrany, bez právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z., teda vykonal činnosť uvedenú v § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. bez súhlasu orgánu ochrany prírody, čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa mu ukladá p o k a r h a n i e.

Posledná aktualizácia: 6.12.2018 12:47

Dátum vytvorenia:6.12.2018 12:33

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo
 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • : Správa NP Veľká Fatra

Abstrakt

SIŽP uznáva vinným Juraj Fabián, Krčméryho 146/30, 038 21 Mošovce za to, že v termínoch 22. – 23. 10. 2016 a 11. - 12. 03. 2017 organizoval športovo – kynologické podujatie v k. ú. Mošovce v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra, kde platí druhý stupeň územnej ochrany, bez právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z., teda vykonal činnosť uvedenú v § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. bez súhlasu orgánu ochrany prírody, čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa mu ukladá p o k a r h a n i e.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 3397400118/110-158/Boh

Formát súboru

 • pdf