Rozhodnutie o uložení sankcie za priestupok voči účastníkovi konania GWÓŹDŹ Marek, ul. Korzeniowskiego 9A, 43-140 Ledziny - Poľsko, č. 3397401317/4466-13126/Mac

Abstrakt: SIŽP uznáva vinným GWÓŹDŹ Marek, ul. Korzeniowskiego 9A, 43-140 Ledziny - Poľsko za to, že 31.12.2016 v čase medzi 13.00 až 15.30 hod. stál s motorovým vozidlom zn. BMW 318D s poľským evidenčným číslom SBL 12393 vedľa účelovej komunikácie na pozemku parc. KN-C č. 3162 mimo zastavaného územia obce Párnica, ktorý je súčasťou Národného parku Malá Fatra, Chráneného vtáčieho územia Malá Fatra a územia európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra, kde platí tretí stupeň ochrany, teda za to, že vykonal činnosť zakázanú podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z., podľa ktorého na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa mu podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. ukladá sankcia: p o k a r h a n i e.

Posledná aktualizácia: 6.12.2018 12:47

Dátum vytvorenia:6.12.2018 12:37

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo
 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • : Správa NP Malá Fatra

Abstrakt

SIŽP uznáva vinným GWÓŹDŹ Marek, ul. Korzeniowskiego 9A, 43-140 Ledziny - Poľsko za to, že 31.12.2016 v čase medzi 13.00 až 15.30 hod. stál s motorovým vozidlom zn. BMW 318D s poľským evidenčným číslom SBL 12393 vedľa účelovej komunikácie na pozemku parc. KN-C č. 3162 mimo zastavaného územia obce Párnica, ktorý je súčasťou Národného parku Malá Fatra, Chráneného vtáčieho územia Malá Fatra a územia európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra, kde platí tretí stupeň ochrany, teda za to, že vykonal činnosť zakázanú podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z., podľa ktorého na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa mu podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. ukladá sankcia: p o k a r h a n i e.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 33397401317/4466-13126/Mac

Formát súboru

 • pdf