Rozhodnutie o uložení pokuty voči účastníkovi konania Jarmila Řeháková, Nový Hrozenkov 115, Česká republika, č. 3397401218/1071-5100/Krá

Abstrakt: SIŽP ukladá pokarhanie Jarmila Řeháková, Nový Hrozenkov 115, PSČ: 756 04, Česká republika, sa podľa § 92 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. a § 77 zákona č. 372/1990 Zb. uznáva vinnou z priestupku za to, že ako vlastníčka pozemku „ostatné plochy“ C KN parc. č. 1131/56 v k. ú. Lazy pod Makytou v spoluvlastníckom podiele 1/1, ktorý je evidovaný v KN na liste vlastníctva č. 1330 a umiestnený mimo zastavaného územia obce, v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z., na ktorom rastú dreviny, nesplnila povinnosť, uvedenú v § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., starať sa o dreviny, najmä ich ošetrovať a udržiavať, v rozsahu: 3 ks buk lesný (Fagus sylvatica), 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks breza bradavičnatá (Betula pendula) na pozemku C KN 1131/56 v k. ú. Lazy pod Makytou, ktorých prízemkové časti kmeňov boli v presne nezistených dňoch mesiaca september 2016 zasypané výkopovou zeminou pri výstavbe oporného kamenného múru, teda za to, že nesplnila povinnosť podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., čím sa dopustila priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa jej podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. ukladá sankcia: pokarhanie.

Posledná aktualizácia: 6.12.2018 12:47

Dátum vytvorenia:6.12.2018 12:25

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo
 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • : Správa CHKO Kysuce

Abstrakt

SIŽP ukladá pokarhanie Jarmila Řeháková, Nový Hrozenkov 115, PSČ: 756 04, Česká republika, sa podľa § 92 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. a § 77 zákona č. 372/1990 Zb. uznáva vinnou z priestupku za to, že ako vlastníčka pozemku „ostatné plochy“ C KN parc. č. 1131/56 v k. ú. Lazy pod Makytou v spoluvlastníckom podiele 1/1, ktorý je evidovaný v KN na liste vlastníctva č. 1330 a umiestnený mimo zastavaného územia obce, v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z., na ktorom rastú dreviny, nesplnila povinnosť, uvedenú v § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., starať sa o dreviny, najmä ich ošetrovať a udržiavať, v rozsahu: 3 ks buk lesný (Fagus sylvatica), 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks breza bradavičnatá (Betula pendula) na pozemku C KN 1131/56 v k. ú. Lazy pod Makytou, ktorých prízemkové časti kmeňov boli v presne nezistených dňoch mesiaca september 2016 zasypané výkopovou zeminou pri výstavbe oporného kamenného múru, teda za to, že nesplnila povinnosť podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., čím sa dopustila priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý sa jej podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. ukladá sankcia: pokarhanie.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 3397401218/1071-5100/Krá

Formát súboru

 • pdf