Rozhodnutie o schválení plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán ) č. 9028-46649/52/2018/Dan zo dňa 15.01.2019 - FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12, 011 45 Žilina, prev. Košice, Londýnska 8, 04001 Košice

Abstrakt: Rozhodnutie o schválení plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán ) č. 9028-46649/52/2018/Dan zo dňa 15.01.2019 - FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12, 011 45 Žilina, prev. Košice, Londýnska 8, 04001 Košice

Posledná aktualizácia: 8.2.2019 12:43

Dátum vytvorenia:8.2.2019 12:42

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • havarijný plán

Územné pokrytie

 • Kataster: Nižná úvrať

Abstrakt

Rozhodnutie o schválení plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán ) č. 9028-46649/52/2018/Dan zo dňa 15.01.2019 - FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12, 011 45 Žilina, prev. Košice, Londýnska 8, 04001 Košice

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o schválení plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán ) č. 9028-46649/52/2018/Dan zo dňa 15.01.2019 - FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12, 011 45 Žilina, prev. Košice, Londýnska 8, 04001 Košice

Formát súboru

 • pdf