Rozhodnutie o schválení plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) 9102/42-6/2020-44139/2020 ZSNP TRADE, s.r.o., Žiar nad Hronom, Čerpacia stanica nafty

Abstrakt: rozhodnutie o schválení konania vo veci schválenia havarijného plánu § 62 ods. 6 písm. a) vodného zákona 1

Posledná aktualizácia: 23.2.2021 11:21

Dátum vytvorenia:23.2.2021 10:39

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie
 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kraj: Banskobystrický kraj

Abstrakt

rozhodnutie o schválení konania vo veci schválenia havarijného plánu § 62 ods. 6 písm. a) vodného zákona 1

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia
 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • ochrana obchodného tajomstva
 • ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje
 • ochrana duševného vlastíctva
 • ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z o slobode informácií

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

rozhodnutie

Formát súboru

 • pdf