Rozhodnutie o schválení HP 5155-17101/52/2019/Vrg-SHEL Slovakia s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, ČS PHM Jantárova, 040 01 Košice

Abstrakt: HP je potrebné aktualizovať

Posledná aktualizácia: 16.8.2019 10:17

Dátum vytvorenia:16.8.2019 10:05

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Skladná

Abstrakt

HP je potrebné aktualizovať

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk

Online zdroj

http://sizp.sk

Poznámka

prevádzka : ČS PHM Jantárova, 040 01 Košice

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o schválení HP 5155-17101/52/2019/Vrg-SHEL Slovakia s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, ČS PHM Jantárova, 040 01 Košice

Formát súboru

 • pdf