Rozhodnutie o prerušení konania vo veci schválenia plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) č. 7843/42-2/2021-28982/2021 STRABAG s.r.o., Bratislava, obaľovna bitúmenových zmesí Kalinovo

Abstrakt: rozhodnutie o prerušení konania vo veci schválenia havarijného plánu § 62 ods. 6 písm. a) vodného zákona 1

Posledná aktualizácia: 13.10.2021 12:54

Dátum vytvorenia:13.10.2021 12:54

Popis

Právny predpis

  • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

  • rozhodnutie

Tématické členenie

  • Životné prostredie

Environmentálne členenie

  • Voda

Kľúčové slová GEMET

  • rozhodnutie

Územné pokrytie

  • Kraj: Banskobystrický kraj

Abstrakt

rozhodnutie o prerušení konania vo veci schválenia havarijného plánu § 62 ods. 6 písm. a) vodného zákona 1

Prístupnosť

Prístupnosť

  • Bez obmedzenia

Typ prístupu

  • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

Distribúcia

Vlastník

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

rozhodnutie

Formát súboru

  • pdf