Rozhodnutie o povolení na užívanie vodnej stavby "Predĺženie verejného vodovodu, Vodovodná prípojka pre areál Oppermann, Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie, Kanalizačná prípojka pre areál Oppermann, Levice - Oppermann Industrial Webbing Levice

Abstrakt: Rozhodnutie o povolení na užívanie vodnej stavby "Predĺženie verejného vodovodu, Vodovodná prípojka pre areál Oppermann, Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie, Kanalizačná prípojka pre areál Oppermann, Levice - Oppermann Industrial Webbing Levice(zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 364/2004 Z.z. o vodách, zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní )

Posledná aktualizácia: 11.9.2019 11:32

Dátum vytvorenia:11.9.2019 11:32

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • vodná stavba

Územné pokrytie

 • Kataster: Levice

Abstrakt

Rozhodnutie o povolení na užívanie vodnej stavby "Predĺženie verejného vodovodu, Vodovodná prípojka pre areál Oppermann, Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie, Kanalizačná prípojka pre areál Oppermann, Levice - Oppermann Industrial Webbing Levice(zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 364/2004 Z.z. o vodách, zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní )

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2019/012366-VOD/BU

Formát súboru

 • doc