Rozhodnutie o pokute voči subjektu Peter Repáň, s miestom podnikania 013 06 Terchová, Struháreň 1027, č. 3397401117/3653-11047/Mac

Abstrakt: SIŽP ukladá pokutu I. za iný správny delikt podľa § 90 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. p o k u t u vo výške 100 eur (slovom Sto eur) za to, že písomne neoznámil príslušnému orgánu ochrany prírody – Okresnému úradu v Žiline, výrub drevín najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením, v rámci ktorého bolo 22.02.2017 vyrúbaných 8 ks jabloní rastúcich pod vonkajším nadzemným elektrickým vedením č. 130 na rozhraní parciel KN-C č. 1802/5 a KN-C č. 1833/5 v k. ú. Rosina a parciel KN-C č. 1802/9 a KN-C č. 1833/3 v k. ú. Rosina z dôvodu odstraňovania stromov, ktoré ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrického zariadenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a teda z dôvodu uvedeného v § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. teda za protiprávne konanie, ktorého sa dopustil tým, že si nesplnil povinnosť podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z., čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z.

Posledná aktualizácia: 14.9.2017 12:57

Dátum vytvorenia:14.9.2017 11:45

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Rastlinstvo
 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia
 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • : Správa NP Malá Fatra

Abstrakt

SIŽP ukladá pokutu I. za iný správny delikt podľa § 90 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. p o k u t u vo výške 100 eur (slovom Sto eur) za to, že písomne neoznámil príslušnému orgánu ochrany prírody – Okresnému úradu v Žiline, výrub drevín najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením, v rámci ktorého bolo 22.02.2017 vyrúbaných 8 ks jabloní rastúcich pod vonkajším nadzemným elektrickým vedením č. 130 na rozhraní parciel KN-C č. 1802/5 a KN-C č. 1833/5 v k. ú. Rosina a parciel KN-C č. 1802/9 a KN-C č. 1833/3 v k. ú. Rosina z dôvodu odstraňovania stromov, ktoré ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrického zariadenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a teda z dôvodu uvedeného v § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. teda za protiprávne konanie, ktorého sa dopustil tým, že si nesplnil povinnosť podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z., čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 3397401117/3653-11047/Mac

Formát súboru

 • pdf