Rozhodnutie o pokute voči spoločnosti PLAČEK PREMIUM, s. r. o., so sídlom Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, č. 3497401817/4895-17880/Boh

Abstrakt: SIŽP ukladá pokutu vo výške 80 € (slovom osemdesiat eur) za to, že ku dňu kontroly dňa 20. 01. 2017 mal v prevádzkarni, v držbe živé exempláre druhov: -Testudo horsfieldii (korytnačka stepná), ktorý je uvedený v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 338/97“), pričom inšpekcii predložil ako evidenciu druhovú kartu exemplára živočícha, kde v kolónke Nadobudnutie – Číslo dokladu/Predchádzajúci držiteľ neuviedol adresu predchádzajúceho držiteľa pri exemplároch č. 1, 2 a 3, v kolónke Označenie (spôsob a text) uviedol nepravdivý údaj o označení pri exemplároch č. 1, 2 a 3 a v kolónke Pôvod neuviedol pôvod exemplárov „W“ pri exemplároch č. 1, 2 a 3, - Ambystoma mexicanum (axolotl mexický), ktorý je uvedený v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom inšpekcii predložil ako evidenciu knihu chovu a držby, ktorá nebola v záhlaví označená slovom „obchod“ a neboli v nej uvedené údaje o súčasnom držiteľovi (obchodné meno a sídlo), čiže podľa prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 110/2005 Z. z.“), uviedol neúplné a nepravdivé informácie, a tak neviedol evidenciu o týchto exemplároch podľa § 9 ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. v spojení s § 9 ods. 4 zákona č. 15/2005 Z. z., teda za protiprávne konanie, ktorého sa dopustil tým, že ku dňu kontroly dňa 20. 01. 2017 neviedol evidenciu o živých exemplároch korytnačky druhu Testudo horsfieldii a obojživelníka druhu Ambystoma mexicanum podľa zákona č. 15/2005 Z. z., čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona č. 15/2005 Z. z.. Pokuta je podľa § 22 ods. 11 zákona č. 15/2005 Z. z. splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 14.9.2017 12:57

Dátum vytvorenia:14.9.2017 11:04

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Zoológia
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Živočíšstvo

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia
 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • : Správa NP Malá Fatra

Abstrakt

SIŽP ukladá pokutu vo výške 80 € (slovom osemdesiat eur) za to, že ku dňu kontroly dňa 20. 01. 2017 mal v prevádzkarni, v držbe živé exempláre druhov: -Testudo horsfieldii (korytnačka stepná), ktorý je uvedený v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 338/97“), pričom inšpekcii predložil ako evidenciu druhovú kartu exemplára živočícha, kde v kolónke Nadobudnutie – Číslo dokladu/Predchádzajúci držiteľ neuviedol adresu predchádzajúceho držiteľa pri exemplároch č. 1, 2 a 3, v kolónke Označenie (spôsob a text) uviedol nepravdivý údaj o označení pri exemplároch č. 1, 2 a 3 a v kolónke Pôvod neuviedol pôvod exemplárov „W“ pri exemplároch č. 1, 2 a 3, - Ambystoma mexicanum (axolotl mexický), ktorý je uvedený v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom inšpekcii predložil ako evidenciu knihu chovu a držby, ktorá nebola v záhlaví označená slovom „obchod“ a neboli v nej uvedené údaje o súčasnom držiteľovi (obchodné meno a sídlo), čiže podľa prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 110/2005 Z. z.“), uviedol neúplné a nepravdivé informácie, a tak neviedol evidenciu o týchto exemplároch podľa § 9 ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. v spojení s § 9 ods. 4 zákona č. 15/2005 Z. z., teda za protiprávne konanie, ktorého sa dopustil tým, že ku dňu kontroly dňa 20. 01. 2017 neviedol evidenciu o živých exemplároch korytnačky druhu Testudo horsfieldii a obojživelníka druhu Ambystoma mexicanum podľa zákona č. 15/2005 Z. z., čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona č. 15/2005 Z. z.. Pokuta je podľa § 22 ods. 11 zákona č. 15/2005 Z. z. splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • miesto výskytu chránených druhov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 3497401817/4895-17880/Boh

Formát súboru

 • pdf