Rozhodnutie o pokute č.1394300121/8666-0050/Riš Obec Dobrá Niva

Abstrakt: § 21 ods. 1 písm. c) - pokuta 2442 eur

Posledná aktualizácia: 6.4.2021 13:08

Dátum vytvorenia:6.4.2021 12:47

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kraj: Banskobystrický kraj

Abstrakt

§ 21 ods. 1 písm. c) - pokuta 2442 eur

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • ochrana obchodného tajomstva
 • ochrana údajov odovzdaných osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť sprístupňovať údaje
 • ochrana duševného vlastíctva
 • ochrana údajov získaných od tretej osoby na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z o slobode informácií

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

rozhodnutie

Formát súboru

 • doc