Rozhodnutie mení integrované povolenie 7694-1519/2018/Bre/750090104/Z11-SP -OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce 129, 094 31 Petrovce - Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, 094 31 Petrovce 129

Abstrakt: - povolenie zmeny stavby : zmena termínu dokončenia stavby pred dokončením

Posledná aktualizácia: 13.3.2018 15:36

Dátum vytvorenia:13.3.2018 15:24

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Petrovany

Abstrakt

- povolenie zmeny stavby : zmena termínu dokončenia stavby pred dokončením

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk

Online zdroj

http://sizp.sk

Poznámka

prevádzka : Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie mení integrované povolenie 7694-1519/2018/Bre/750090104/Z11-SP -OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce 129, 094 31 Petrovce - Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, 094 31 Petrovce 129

Formát súboru

 • pdf