Rozhodnutie č.9760-5632/37/2019/Sob/375610108/Z2, POLAG s.r.o., Nobelova 34, 832 40 Bratislava

Abstrakt: Rozhodnutie-úprava odpadov - preklasifikovanie odpadov, nevydanie súhlasu na nakl. s NO, prevádzka POLAG s.r.o. -výroba antioxidantov, právoplatné dňa 21.3.2019

Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:42

Dátum vytvorenia:22.3.2020 16:41

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • chemikália

Územné pokrytie

 • Kataster: Nové Mesto

Abstrakt

Rozhodnutie-úprava odpadov - preklasifikovanie odpadov, nevydanie súhlasu na nakl. s NO, prevádzka POLAG s.r.o. -výroba antioxidantov, právoplatné dňa 21.3.2019

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie č.9760-5632/37/2019/Sob/375610108/Z2, POLAG s.r.o., Nobelova 34, 832 40 Bratislava

Formát súboru

 • pdf