Rozhodnutie č. 8283-7264/37/2019/Sob/370250104/Z8, Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Abstrakt: Rozhodnutie-súhlasy na vypúšťanie povrchových vôd do podzemných, súhlas na prevádzkovanie, súhlas na prevádzkový poriadok, súhlas na nakl. s NO, prevádzka Skládka odpadov Budmerice, právoplatné dňa 26.3.2019

Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:51

Dátum vytvorenia:22.3.2020 16:50

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • odpad uložený na skládke

Územné pokrytie

 • Kataster: Budmerice

Abstrakt

Rozhodnutie-súhlasy na vypúšťanie povrchových vôd do podzemných, súhlas na prevádzkovanie, súhlas na prevádzkový poriadok, súhlas na nakl. s NO, prevádzka Skládka odpadov Budmerice, právoplatné dňa 26.3.2019

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie č. 8283-7264/37/2019/Sob/370250104/Z8, Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Formát súboru

 • pdf