Rozhodnutie č. 4583-19555/37/2019/Faš/370250406/Z7-Skp, DUSLO a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa

Abstrakt: Rozhodnutie-dočasné užívanie stavby „Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx“ na skúšobnú prevádzku , prevádzka Výroba sulfanaxov, BA- Nové Mesto, právoplatné dňa 26.6.2019

Posledná aktualizácia: 22.3.2020 17:21

Dátum vytvorenia:22.3.2020 17:20

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • chemický priemysel

Územné pokrytie

 • Kataster: Nové Mesto

Abstrakt

Rozhodnutie-dočasné užívanie stavby „Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx“ na skúšobnú prevádzku , prevádzka Výroba sulfanaxov, BA- Nové Mesto, právoplatné dňa 26.6.2019

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie č. 4583-19555/37/2019/Faš/370250406/Z7-Skp, DUSLO a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa

Formát súboru

 • pdf