Projektová dokumentácia stavby "Stodola" - vyjadrenie

Abstrakt: Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu pre Projektová dokumentácia stavby "Stodola" - vyjadrenie, pre žiadateľa Július Piater, Tomášikova 1201/10, 050 01 Revúca , v kat. území Lubeník

Posledná aktualizácia: 2.12.2019 10:33

Dátum vytvorenia:2.12.2019 10:32

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Vodné hospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Lubeník

Abstrakt

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu pre Projektová dokumentácia stavby "Stodola" - vyjadrenie, pre žiadateľa Július Piater, Tomášikova 1201/10, 050 01 Revúca , v kat. území Lubeník

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

online prístup

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Správca

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Názov súboru

OU-RA-OSZP-2019/001254

Formát súboru

 • pdf