Hospodársky dvor Šarovce - I. etapa - PRIMA PROJEKT-SK Žilina - rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti

Abstrakt: Hospodársky dvor Šarovce - I. etapa - PRIMA PROJEKT-SK Žilina - rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní)

Posledná aktualizácia: 25.6.2019 11:51

Dátum vytvorenia:25.6.2019 11:47

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Územné pokrytie

 • Okres: Levice

Abstrakt

Hospodársky dvor Šarovce - I. etapa - PRIMA PROJEKT-SK Žilina - rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2019/001730-eia/ZAST/Če

Formát súboru

 • doc