Druhostupňové rozhodnutie č. 23 950 001 21/9321-45534/Dla, BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov 195, 053 63 Spišský Hrušov

Abstrakt: Druhostupňové rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.01.2021 a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu.

Posledná aktualizácia: 4.5.2021 15:44

Dátum vytvorenia:4.5.2021 15:38

Popis

Právny predpis

 • Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z. a zákona č. 111/2010 Z. z.
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • odvolanie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia

Územné pokrytie

 • Kataster: Spišský Hrušov

Abstrakt

Druhostupňové rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.01.2021 a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Druhostupňové rozhodnutie č. 23 950 001 21/9321-45534/Dla, BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov 195, 053 63 Spišský Hrušov

Formát súboru

 • pdf