CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia s Miestnym územným systémom ekologickej stability – obec Bajany

Abstrakt: VZFUU

Posledná aktualizácia: 4.7.2011 10:45

Dátum vytvorenia:19.1.2011 10:15

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • koncepcia
 • projekt
 • Krajinná alebo ekologická dokumentácia iná

Tématické členenie

 • Poľnohospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • krajinné plánovanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Bajany

Abstrakt

VZFUU

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Dokumentácia projektu pozemkových úprav je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Bajanoch, Krajskom pozemkovom úrade Košice a Katastrálnom úrade v Košiciach, Správe katastra Michalovce.

Poznámka

VZFUU má zapracovaný MUSES

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Správca

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Názov súboru

vzfuu_ppu_bajany_pdf

Formát súboru

 • pdf