CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Slovenská Ves

Abstrakt: VFZUÚ

Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:27

Dátum vytvorenia:13.12.2010 12:21

Popis

Právny predpis

  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Klasifikácia

Typ dokumentu

  • ÚSES
  • projekt
  • Územný systém ekologickej stability

Tématické členenie

  • Poľnohospodárstvo

Environmentálne členenie

  • Krajina

Kľúčové slová GEMET

  • krajinné plánovanie

Územné pokrytie

  • Kataster: Slovenská Ves

Abstrakt

VFZUÚ

Prístupnosť

Prístupnosť

  • Bez obmedzenia

Typ prístupu

  • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Dokumentácia projektu pozemkových úprav je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Slovenskej Vsi, Krajskom pozemkovom úrade Prešov a Katastrálnom úrade v Prešove, Správe katastra Kežmarok.

Online zdroj

www.pozemkovyurad.sk

Poznámka

VZFUÚ má zapracovaný MÚSES

Distribúcia

Vlastník

  • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Spracovateľ

  • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Správca

  • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Názov súboru

muses_ppu_slovenska_ves_pdf

Formát súboru

  • pdf